Obserwowane0 produktów
Produkty obserwowane
Lista obserwowanych jest pusta.
0Koszyk0,00 zł
Dodane do koszyka
Twój koszyk jest pusty. Dodaj do niego towary,
aby móc rozpocząć składanie zamówienia.

mBank Raty

WARUNKI UDZIELANIA KREDYTU mBANK RATY NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG


§ 1.
1. Postanowienia niniejszych „Warunków udzielania Kredytu mBank RATY na zakup towarów i usług” (dalej, jako Warunki) stosuje sie łącznie z postanowieniami ”Regulaminu udzielania Kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mBanku”.
2. Ilekroć w niniejszych Warunkach jest mowa o „Sprzedawcy” należy pod tym pojęciem rozumieć podmiot współpracujący z Bankiem w zakresie sprzedaży towarów/usług.
3. Pojęcia i terminy niezdefiniowane w niniejszych Warunkach maja znaczenie nadane im w „Regulaminie udzielania Kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mBanku” oraz „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych w mBanku”.


§ 2.
1. Kredyt mBank RATY na zakup towarów i usług (dalej, jako Kredyt) udzielany jest w złotych polskich z przeznaczeniem na zakup towarów/usług, oferowanych przez Sprzedawcę, ·określonych w Umowie Kredytu.
2. Warunkiem udzielenia Kredytu jest posiadanie przez Kredytobiorcę Rachunku eKONTO. Rachunek eKONTO może być otwarty najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Kredytu. Kredytobiorca zobowiązany jest prowadzić rachunek eKONTO w całym okresie posiadania Kredytu.
3. Wniosek o udzielenie Kredytu może być wyłącznie wnioskiem indywidualnym.
4. Uruchomienie Kredytu następuje jednorazowo, na podstawie dyspozycji wypłaty Kredytu składanej przez Kredytobiorcę.
5. Kredytobiorca wyraża zgodę na odbiór towarów/usług, określonych w Umowie Kredytu, w uzgodnionym ze Sprzedawca terminie i przyjmuje do wiadomości, że ich nieodebranie nie zwalnia go z terminowej spłaty rat Kredytu.


§ 3.
1. Spłata Kredytu następuje w formie miesięcznych rat równych lub malejących, zgodnie  z Harmonogramem spłat.
2. Przez spłatę Kredytu rozumie sie zwrot udzielonego Kredytu oraz zapłatę wszystkich innych należnosci wynikających z Umowy Kredytu.
3. Kredytobiorca zobowiązany jest spłacić Kredyt w terminie wskazanym w Harmonogramie spłat.
4. Przez ratę miesięczną rozumie sie sumę raty kapitałowej oraz raty odsetek należnych do zapłaty w danym miesiącu.
5. Pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa płatna jest najwcześniej po 28 dniach od daty uruchomienia Kredytu, nie później jednak ni: po 61 dniach od daty uruchomienia Kredytu. 6. Spłata raty przypadającej na dzień ustawowo wolny od pracy dokonywana jest najpóźniej
pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym.


§ 4.
1. Bank na wniosek Kredytobiorcy w okresie obowiązywania Umowy Kredytu może udzielać karencji w spłacie kapitału Kredytu, dalej zwanej karencja.
2. W czasie trwania karencji Kredytobiorca spłaca wyłącznie część odsetkowa raty Kredytu, na która składają sie odsetki (rata odsetkowa). Po zakończeniu okresu karencji, Kredytobiorca spłaca raty Kredytu składające sie z kapitału i odsetek (rata kapitałowo-odsetkowa). Kwota kapitału, która zgodnie z pierwotnym Harmonogramem spłat przypadałaby do spłaty w okresie trwania karencji, zostaje doliczona do wysokości rat Kredytu płatnych po zakończonym okresie karencji.
3. Wniosek o udzielenie karencji Kredytobiorca może złożyc samodzielnie za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku bądź mLinii.
4. Czas trwania karencji może wynosić od 1 do 3 miesięcy, w zależności od dyspozycji Kredytobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Pierwszy wniosek o udzielenie karencji może zostać złożony nie wcześniej niż po zapłacie pierwszych 6 rat Kredytu, wynikających z Harmonogramu spłat. Kolejne wnioski o udzielenie karencji mogą zostać złożone pod warunkiem, że:
1). przerwa pomiędzy poszczególnymi okresami karencji wynosi, co najmniej 12 miesięcy oraz
2). okres spłaty Kredytu przypadający po zakończeniu ostatniej karencji będzie, co najmniej 2- krotnie dłuższy ni: czas, w którym Kredytobiorca korzystał z karencji (liczba rat kapitałowo odsetkowych przypadających po zakończeniu okresu karencji będzie, co najmniej 2 razy większa ni: liczba rat płatnych w czasie trwania ostatniej karencji).
6. Warunkiem uwzględnienia wniosku o udzielenie karencji jest prawidłowa realizacja obowiązków wynikających z Umowy Kredytu oraz zawarcie Aneksu do Umowy Kredytu.
7. Za udzielenie karencji Bank pobiera jednorazowa opłatę, której wysokość określona zostanie w Aneksie do Umowy Kredytu, zgodnie z obowiązującą w dniu zawarcia Aneksu Taryfa Prowizji i Opłat.
8. W związku z udzieleniem karencji, czas obowiązywania Umowy Kredytu oraz liczba rat Kredytu nie ulęgają zmianie.


§ 5.
W przypadku braku spłaty należnosci Banku z tytułu Kredytu w umówionym terminie, Bank będzie uprawniony do odzyskania swoich wierzytelności w drodze windykacji. Dokonane wpłaty Bank zalicza na spłatę należnosci z tytułu Umowy Kredytu, bez względu na ewentualne późniejsze dyspozycje Kredytobiorcy wg następującej kolejności:
1). koszty windykacji, w tym koszty upomnień i wezwań związane z dochodzeniem roszczenia,
2). prowizje i opłaty bankowe oraz koszty płatne zgodnie z Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych mBanku,
3). odsetki od kapitału przeterminowanego,
4). wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe,
5). kapitał przeterminowany,
6). odsetki bieżące.


§ 6.
Za dyspozycje wydane przez Pełnomocnika do Rachunku eKONTO, a naruszające postanowienia Umowy Kredytu odpowiedzialność ponosi Kredytobiorca.


§ 7.
1. Bank może oferować Kredytobiorcy usługi dodatkowe do Kredytu w postaci ubezpieczeń lub indywidualnych form obsługi takich jak usługa Pakiet.
2. Rodzaj i zakres pakietów ubezpieczeniowych oraz termin wprowadzenia ich do oferty określa Bank. Informacje o rodzajach ubezpieczeń oraz szczegółowe warunki ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, warunki przystąpienia do ubezpieczenia, zasady realizacji roszczeń zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia poszczególnych ubezpieczeń. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bank udostępnia za pośrednictwem strony internetowej Banku oraz mLinii.
3. Warunki korzystania z usługi Pakiet określają „Warunki usługi Pakiet w mBanku” udostępniane za pośrednictwem strony internetowej Banku oraz mLinii.
4. Warunkiem korzystania z usług dodatkowych do Kredytu może być wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych Kredytobiorcy podmiotom współpracującym z Bankiem w zakresie świadczenia usług dodatkowych do Kredytu. Podmiot współpracujący może wykorzystywać dane osobowe jedynie w celu świadczenia usług dodatkowych

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixel