mBank Raty

WARUNKI UDZIELANIA KREDYTU mBANK RATY NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG


§ 1.
1. Postanowienia niniejszych „Warunków udzielania Kredytu mBank RATY na zakup towarów i usług” (dalej, jako Warunki) stosuje sie łącznie z postanowieniami ”Regulaminu udzielania Kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mBanku”.
2. Ilekroć w niniejszych Warunkach jest mowa o „Sprzedawcy” należy pod tym pojęciem rozumieć podmiot współpracujący z Bankiem w zakresie sprzedaży towarów/usług.
3. Pojęcia i terminy niezdefiniowane w niniejszych Warunkach maja znaczenie nadane im w „Regulaminie udzielania Kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mBanku” oraz „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych w mBanku”.


§ 2.
1. Kredyt mBank RATY na zakup towarów i usług (dalej, jako Kredyt) udzielany jest w złotych polskich z przeznaczeniem na zakup towarów/usług, oferowanych przez Sprzedawcę, ·określonych w Umowie Kredytu.
2. Warunkiem udzielenia Kredytu jest posiadanie przez Kredytobiorcę Rachunku eKONTO. Rachunek eKONTO może być otwarty najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Kredytu. Kredytobiorca zobowiązany jest prowadzić rachunek eKONTO w całym okresie posiadania Kredytu.
3. Wniosek o udzielenie Kredytu może być wyłącznie wnioskiem indywidualnym.
4. Uruchomienie Kredytu następuje jednorazowo, na podstawie dyspozycji wypłaty Kredytu składanej przez Kredytobiorcę.
5. Kredytobiorca wyraża zgodę na odbiór towarów/usług, określonych w Umowie Kredytu, w uzgodnionym ze Sprzedawca terminie i przyjmuje do wiadomości, że ich nieodebranie nie zwalnia go z terminowej spłaty rat Kredytu.


§ 3.
1. Spłata Kredytu następuje w formie miesięcznych rat równych lub malejących, zgodnie  z Harmonogramem spłat.
2. Przez spłatę Kredytu rozumie sie zwrot udzielonego Kredytu oraz zapłatę wszystkich innych należnosci wynikających z Umowy Kredytu.
3. Kredytobiorca zobowiązany jest spłacić Kredyt w terminie wskazanym w Harmonogramie spłat.
4. Przez ratę miesięczną rozumie sie sumę raty kapitałowej oraz raty odsetek należnych do zapłaty w danym miesiącu.
5. Pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa płatna jest najwcześniej po 28 dniach od daty uruchomienia Kredytu, nie później jednak ni: po 61 dniach od daty uruchomienia Kredytu. 6. Spłata raty przypadającej na dzień ustawowo wolny od pracy dokonywana jest najpóźniej
pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym.


§ 4.
1. Bank na wniosek Kredytobiorcy w okresie obowiązywania Umowy Kredytu może udzielać karencji w spłacie kapitału Kredytu, dalej zwanej karencja.
2. W czasie trwania karencji Kredytobiorca spłaca wyłącznie część odsetkowa raty Kredytu, na która składają sie odsetki (rata odsetkowa). Po zakończeniu okresu karencji, Kredytobiorca spłaca raty Kredytu składające sie z kapitału i odsetek (rata kapitałowo-odsetkowa). Kwota kapitału, która zgodnie z pierwotnym Harmonogramem spłat przypadałaby do spłaty w okresie trwania karencji, zostaje doliczona do wysokości rat Kredytu płatnych po zakończonym okresie karencji.
3. Wniosek o udzielenie karencji Kredytobiorca może złożyc samodzielnie za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku bądź mLinii.
4. Czas trwania karencji może wynosić od 1 do 3 miesięcy, w zależności od dyspozycji Kredytobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Pierwszy wniosek o udzielenie karencji może zostać złożony nie wcześniej niż po zapłacie pierwszych 6 rat Kredytu, wynikających z Harmonogramu spłat. Kolejne wnioski o udzielenie karencji mogą zostać złożone pod warunkiem, że:
1). przerwa pomiędzy poszczególnymi okresami karencji wynosi, co najmniej 12 miesięcy oraz
2). okres spłaty Kredytu przypadający po zakończeniu ostatniej karencji będzie, co najmniej 2- krotnie dłuższy ni: czas, w którym Kredytobiorca korzystał z karencji (liczba rat kapitałowo odsetkowych przypadających po zakończeniu okresu karencji będzie, co najmniej 2 razy większa ni: liczba rat płatnych w czasie trwania ostatniej karencji).
6. Warunkiem uwzględnienia wniosku o udzielenie karencji jest prawidłowa realizacja obowiązków wynikających z Umowy Kredytu oraz zawarcie Aneksu do Umowy Kredytu.
7. Za udzielenie karencji Bank pobiera jednorazowa opłatę, której wysokość określona zostanie w Aneksie do Umowy Kredytu, zgodnie z obowiązującą w dniu zawarcia Aneksu Taryfa Prowizji i Opłat.
8. W związku z udzieleniem karencji, czas obowiązywania Umowy Kredytu oraz liczba rat Kredytu nie ulęgają zmianie.


§ 5.
W przypadku braku spłaty należnosci Banku z tytułu Kredytu w umówionym terminie, Bank będzie uprawniony do odzyskania swoich wierzytelności w drodze windykacji. Dokonane wpłaty Bank zalicza na spłatę należnosci z tytułu Umowy Kredytu, bez względu na ewentualne późniejsze dyspozycje Kredytobiorcy wg następującej kolejności:
1). koszty windykacji, w tym koszty upomnień i wezwań związane z dochodzeniem roszczenia,
2). prowizje i opłaty bankowe oraz koszty płatne zgodnie z Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych mBanku,
3). odsetki od kapitału przeterminowanego,
4). wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe,
5). kapitał przeterminowany,
6). odsetki bieżące.


§ 6.
Za dyspozycje wydane przez Pełnomocnika do Rachunku eKONTO, a naruszające postanowienia Umowy Kredytu odpowiedzialność ponosi Kredytobiorca.


§ 7.
1. Bank może oferować Kredytobiorcy usługi dodatkowe do Kredytu w postaci ubezpieczeń lub indywidualnych form obsługi takich jak usługa Pakiet.
2. Rodzaj i zakres pakietów ubezpieczeniowych oraz termin wprowadzenia ich do oferty określa Bank. Informacje o rodzajach ubezpieczeń oraz szczegółowe warunki ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, warunki przystąpienia do ubezpieczenia, zasady realizacji roszczeń zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia poszczególnych ubezpieczeń. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bank udostępnia za pośrednictwem strony internetowej Banku oraz mLinii.
3. Warunki korzystania z usługi Pakiet określają „Warunki usługi Pakiet w mBanku” udostępniane za pośrednictwem strony internetowej Banku oraz mLinii.
4. Warunkiem korzystania z usług dodatkowych do Kredytu może być wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych Kredytobiorcy podmiotom współpracującym z Bankiem w zakresie świadczenia usług dodatkowych do Kredytu. Podmiot współpracujący może wykorzystywać dane osobowe jedynie w celu świadczenia usług dodatkowych

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixel