Zoznam prianí 0 produktov
Hľadané produkty
Zoznam hľadaných produktov je prázdny.
0Košík€0,00
Pridané do košíka
Tvoj košík je prázdny. Pridaj do neho produkty,
aby bolo možné zadať objednávku.

Všeobecné obchodné podmienkyZákladné pojmy
OBCHOD – internetový obchod na http://erakiety.com. Obchod môžete kontaktovať elektronicky na slovakia@erakiety.com, písomne na adrese Mierová 1100/72, 064 01 Stará Ľubovňa alebo telefonicky na +421 904 034 202 od pondelka do štvrtka od 9:00 do 17:00, v piatok od 9:00 do 16:00 hod.
SPOLOČNOSŤ ALEBO PREDAJCA – vlastník spoločnosti je Unique, M. Leszewicz, v.o.s.,
so sídlom vo Varšave (02-981), ul. Augustówka 21
PREVÁDZKOVATEĽ OBCHODU – BTK.sk, s.r.o., Mierová 1100/72, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 50 405 799, DIČ 2120310544, Č.Ú. SK29 0200 0000 0037 0347 1259, spoločnosť zapísaná na Okr. súde Prešov, odd: Sro, vl. č. 33152/P
CENA – všetky ceny uvedené v obchode sú ceny s DPH v mene EURO, ceny nezahŕňajú náklady na prepravu
TOVAR – produkty, ktoré môžu byť predávané na základe týchto obchodný podmienok
ÚČET – vedie zákazníka k predávajúcemu pod jedinečným menom (login), je to zdroj všetkých informácií o zákazníkovi v rámci aktivít na stránke erakiety.com
KLIENT – subjekt, ktorý získal prístup k tovarom a službám obchodu erakiety.com v súlade s týmito podmienkami.

Všetky termíny uvedené v obchodných podmienkach sú v pracovných dňoch.Poskytovanie elektronických služieb
Predávajúci prostredníctvom webu http://erakiety.com zabezpečuje elektronické služby, ktoré sú zdarma. Ak chcete zákazník použiť obchod, musí mať zariadenie s prístupom na internet.
Ak chcete založiť konto, navštívte obchod, vyberte „Nový účet“, vyplňte formulár a potvrďte oboznámenie s obchodnými podmienkami. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb je uzatvorená na základe potvrdenia zo strany klienta. Potvrdenie sa uskutoční aktiváciou účtu, prostredníctvom odkazu, ktorý bude odoslaný na e-mail klienta uvedeného v registračnom formulári.
Zákaznícky účet môže byť odstránený na žiadosť zákazníka, ktorú odošle písomne na adresu alebo elektronicky na e-mail obchodu. Potom, zmluva o poskytovaní elektronických služieb je ukončená vo chvíli, keď predávajúci potvrdí odstránenie zákazníckeho účtu z obchodu. Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť odstránenie účtu okamžite.Ako zákazník, tak aj predávajúci, môže vypovedať zmluvu o poskytovaní elektronických služieb kedykoľvek a bez udania dôvodu.

Sťažnosti týkajúce sa poskytovania elektronických služieb musia byť vykonané písomne na adresu uvedenú vyššie alebo e-mailom na info@erakety.sk

Predávajúci posúdi sťažnosť v lehote 14 dní od jej doručenia.

Klient sa zaväzuje, že nebude elektronickou formou šíriť na našom obchode potenciálne škodlivý softvér (počítačové vírusy), prípadne nevyžiadaný elektronický obsah (spam).


Predmet zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a zákazníkom
Predmetom zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a zákazníkom je predaj tovaru ponúkaného na erakety.com. Prostredníctvom zmluvy o predaji sa predávajúci zaväzuje, že objednaný tovar zákazníkovi odošle a doručí v rámci dodacích podmienok a zákazník sa zaväzuje, že za objednaný tovar zaplatí a prevezme ho.

Dostupnosť
Ponuka prezentovaná v obchode je skladová zásoba predávajúceho. Môže však vzniknúť situácia, že ponúkaný tovar už bol predaný a táto zmena nebola včas aktualizovaná. V tomto prípade je predávajúci povinný informovať zákazníka a určiť možný termín realizácie objednávky.

Zľavy
Zľavy z propagačných kupónov nemôžu byť kombinované so:
zľavami iných propagačných kupónov
zľavou zaregistrovaného užívateľa

Vytvorenie objednávok
Vytvorením objednávky súhlasíte so všetkými ustanoveniami a informáciami obsiahnutými v týchto obchodných podmienkach. Prosíme o zadanie telefónneho čísla, aby v prípade, že sa objavia akékoľvek problémy, bolo možné ich čo najrýchlejšie vyriešiť. Objednávky sa zadávajú prostredníctvom internetového obchodu, vo výnimočných prípadoch telefonicky alebo e-mailom.
Klienti obchodu vykonávajú nákup po prihlásení sa. S cieľom zakúpiť vybraný tovar, je nutné ho „vložiť do košíka“ a vyplniť objednávkový formulár.


Pri uzavretí zmluvy o predaji, bude zákazníkovi doručený e-mail od predávajúceho, ktorý potvrdzuje nákup.
Predávajúci sa zaväzuje zrealizovať objednávku do 3 dní, nie však skôr, ako bude prijatá platba na bankový účet predávajúceho (okrem prípadu, že si zákazník zvolí spôsob platby dobierkou). Termín realizácie objednávky je závislý od dostupnosti tovaru na sklade, výberu spôsobu platby a od výberu spôsobu prepravy. Doba realizácie objednávky na nevzťahuje na objednávky, ktoré boli realizované na princípe predpredaja.
Zákazník sa zaväzuje vykonať platbu do 7 dní od obdržania potvrdenia o zakúpení (okrem prípadu platby na dobierku). V prípade nezaplatenia ceny v stanovenej lehote, bude objednávka zrušená.

Prepravné náklady
Prepravné náklady objednaného tovaru závisia od vybraného spôsobu doručenia, od veľkosti zásielky, hodnoty zásielky a od cien kuriérskych spoločností.
Zásielky sú doručované prostredníctvom kuriérskej spoločnosti UPS:
Štandardná zásielka – 3,50 EUR


Platba
Dobierka – v prípade platby na dobierku sa finálna suma odovzdáva kuriérovi pri preberaní tovaru.
Bankový prevod – pri výbere spôsobu platby bankovým prevodom, musí byť suma prevedená na bankový účet.


Doručenie
Zasielanie tovaru je realizované prostredníctvom kuriérskej spoločnosti UPS. Čas doručenia zásielky je 1-3 dni v týždni, od 8:00 do 17:00. Uvedené termíny doručenia nezahŕňajú soboty, nedele a sviatky. Taktiež je možný osobný odber objednaného tovaru na adrese obchodu.
Právo odstúpenia od zmluvy
Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., môže spotrebiteľ tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.
Vrátenie tovaru vykonáte kliknutím na „Môj účet“ a následne „Vrátenie produktov“, kde nájdete presný postup.

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.

Reklamácie
Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, dokladu o zaplatení tovaru alebo iného dokladu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Presný postup zadania reklamácie nájdete kliknutím na „Môj účet“ a následne na „Tvoje reklamácie“.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Ochrana osobných údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete, sú po registrácii alebo prijatí objednávky uložené výlučne na serveri našej internetovej stránky a v žiadnom prípade nie sú prístupné tretím stranám, s výnimkou kuriérskej spoločnosti.

V našich databázach sú ukladané nasledujúce osobné údaje:

V prípade fyzickej osoby - súkromná osoba: Meno, Priezvisko, Adresa, Telefón, E-mail .

V prípade právnickej osoby - firma: Názov firmy, Meno zodpovednej osoby, Priezvisko zodpovednej osoby, Adresa sídla firmy, Adresa doručenia tovaru, telefón, E-mail.

Všetky osobné údaje, ktoré nám pri registrácii alebo pri vytváraní objednávky poskytnete, slúžia výlučne na účely administratívneho spracovania Vašej objednávky, pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov a chod nášho internetového obchodu.

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixelpixelpixelpixel